Mamer Geschicht asbl

   

Home/Accueil     Kontakt/Contact          Links/Liens     News/Nouveautés

 

Kalender - 2017 - Agenda

 

--.12.2017

 

Mamer Geschichtsbuet 2017/07

 

 

 

08.-11.12.2017 10-17

CIPA Mamer

7. Mamer Geschichtsdag (2)

Ausstellung / Exposition

Zweiter Weltkrieg

Mamer 1942   -   Zwangsrekrutierung

 

 

 

08.12.2017 19:00-21:00

CIPA Mamer

7. Mamer Geschichtsdag (2)

Vortragsabend : Zweiter Weltkrieg

Mamer 1942 (Ralph LETSCH)

Erinnerungen an die Zwangsrekrutierung
im Großherzogtum Luxemburg
(Dr. Eva Maria KLOS)

 

 

 

27.11.2017 16:30-18:00

Mamer Geschichtssall

Stunde der offenen Tür / Porte ouverte

 

 

 

19.11.2017

 

Mamer Geschichtsbuet 2017/06

 

 

 

21.10.2017 14:00-17:00

22.10.2017 10:00-17:00

CIPA Mamer

7. Mamer Geschichtsdag (1)

Ausstellung / Exposition

„De Vëlo an der Mamer Gemeng“

 

 

 

26.09.2017

 

Mamer Geschichtsbuet 2017/05

 

 

 

25.09.2017 16:30-18:00

Mamer Geschichtssall

Stunde der offenen Tür / Porte ouverte

 

 

 

20.07.2017

 

Mamer Geschichtsbuet 2017/04

 

 

 

10.07.2017 16:30-18:00

Mamer Geschichtssall

Stunde der offenen Tür / Porte ouverte

 

 

 

26.06.2017

 

Mamer Geschichtsbuet 2017/03

 

 

 

08.05.2017 16:30-18:00

Mamer Geschichtssall

Stunde der offenen Tür / Porte ouverte

 

 

 

25.04.2017

 

Mamer Geschichtsbuet 2017/02

 

 

 

13.03.2017 19:00-20:30

Holzem – Salle des fêtes

Generalversammlung

 

 

 

10.02.2017

 

Mamer Geschichtsbuet 2017/01

 

 

 

30.01.2017 16:30-18:00

Mamer Geschichtssall

Stunde der offenen Tür / Porte ouverte