Mamer Geschicht asbl

   

Home/Accueil     Kontakt/Contact          Links/Liens     News/Nouveautés

 

Kalender - 2018 - Agenda

 

--.12.2018

 

Mamer Geschichtsbuet 2018/07

 

 

 

07.-09./12.2018

 

CIPA Mamer

8. Mamer Geschichtsdag (2)

 Vortrag & Ausstellung / Conférence & Exposition

Zweiter Weltkrieg

Mamer 1943

Umsiedlung & Konzentrationslager

 

 

 

26.11.2018 16:30-18:00

Mamer Geschichtssall

Stunde der offenen Tür / Porte ouverte

 

 

 

26.-28.10.2018

10:00-18:00

CIPA Mamer

8. Mamer Geschichtsdag (1)

Ausstellung / Exposition

„Brécken an der Gemeng Mamer“

 

 

 

--.10.2018

 

Mamer Geschichtsbuet 2018/06

 

 

 

--.09.2018

 

Mamer Geschichtsbuet 2018/05

 

 

 

24.09.2018 16:30-18:00

Mamer Geschichtssall

Stunde der offenen Tür / Porte ouverte

 

 

 

--.07.2018

 

Mamer Geschichtsbuet 2018/04

 

 

 

09.07.2018 16:30-18:00

Mamer Geschichtssall

Stunde der offenen Tür / Porte ouverte

 

 

 

--.06.2018

 

Mamer Geschichtsbuet 2018/03

 

 

 

28.05.2018 16:30-18:00

Mamer Geschichtssall

Stunde der offenen Tür / Porte ouverte

 

 

 

14.05.2018 17:00-18:30

Archives Nationales

Führung  – op Lëtzebuergesch – Visite guidée
Expostion – Ausstellung
„Lëtzebuerg am däitschen Zollveräin – 1842-1918“

 

 

 

20.04.2018

 

Mamer Geschichtsbuet 2018/02

 

 

 

19.03.2018 19:00-20:30

Holzem – Salle des fêtes

Generalversammlung

 

 

 

21.02.2018

 

Mamer Geschichtsbuet 2018/01

 

 

 

29.01.2018 16:30-18:00

Mamer Geschichtssall

Stunde der offenen Tür / Porte ouverte