Dokumente zur Geschichte der Gemeinde Mamer / Documents relatifs à l’histoire de la Commune de Mamer

Persönlichkeiten / Personnages

Autor / Auteur : Ralph LETSCH (v131207)

 

LETSCH Léon

(* 23.05.1927, Mamer)

Sport - Fußball / Sports - Football

 

 

Biographie

 

-          MGPP_LETSCH_Leon MAMER2008.pdf

 

 

Literatur / Littérature

 

-          n/a

 

 

Weblinks / Liens Web

 

-          http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Letsch