Mamer Geschicht asbl

   

Home/Accueil     Kontakt/Contact          Links/Liens     News/Nouveautés

M.G. asbl
 Satzung / Statuts
 Management / Gestion
 Vorstand / Comité
 Beitritt / Adhésion

Kalender / Agenda

Mamer Geschichtsbuet

Mamer Geschichtsheft

Mamer Geschichtsbicher

Mamer Geschichtsdag

Projekte / Projets

Verschiedenes / Divers

Mamer Geschichtsbicher

Von der Gemeinde Mamer herausgegebene Bücher
Livres édités par la Commune de Mamer

 

 

Aus der Geschichte der Ortschaft Mamer
960-1960

Autor / Auteur : Nic FLENER-DELCOURT

Preis / Prix : 24,00 EUR

Verbesserungen und Ergänzungen

 

 

 

 

Mamer Revisited - 2008

Autor / Auteur : Carlo LOSCH

Preis / Prix : 30,00 EUR

 

 

 

 

Mamer Geschichtspad - 2010

Autor / Auteur : Jos THIEL

Preis / Prix : 10,00 EUR

 

 

 

  

 

Mamer - Meng Gemeng - 2015

Autor / Auteur : Henri LOSCH

Preis / Prix : 15,00 EUR