Mamer Geschicht asbl

      

Home/Accueil     Kontakt/Contact          Links/Liens     News/Nouveautés

1. Mamer Geschichtsdag – 27. November 2011 – Kinneksbond

Großes Interesse am ersten „Mamer Geschichtsdag“
Luxemburger Wort - Charlot Kuhn – 02.12.2011 – P./S. 32

Konferenz / Conférence : Vicus Mamer-Bartréng - Dr Jean Krier, Centre national de recherche archéologique
Part 1Part 2

Konferenz / Conférence : « Kulturhistoresch Entwécklung vum Bëschbestand an der Gemeng Mamer »
Elisabeth Freymann & Gilles Regener

Führung durch die Ausstellung / Visite guidée de l'exposition : « Les réfractaires se souviennent » - Amicale Albert Ungeheuer

Eröffnung / Ouverture - Rede / Discours : Bienvenue - Roger NEGRI, Député & 1er échevin de la Commune de Mamer

Eröffnung / Ouverture - Rede / Discours : Hommage - Aimé KNEPPER, Président de l’Amicale Albert Ungeheuer

Eröffnung / Ouverture Rede / Discours : Remerciements - Ralph LETSCH Président de la Mamer Geschicht asbl

Einladung / Invitation : tageblatt.lu

Einladung / Invitation : mywort.lu

Einladung / Invitation : Mamer Geschicht asbl